Nanapan Group Growing Quality

We export high quality agriculture products to Asia and Europe.
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์
ผู้นำเข้าและส่งออกพืชผลการเกษตร

ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย

จากความเชี่ยวชาญในธุรกิจการค้าพืชผลการเกษตร จากรุ่นสู่รุ่นขยายแตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นเครือข่ายธุรกิจที่มั่งคง สามารถเกื้อหนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน

ทำให้วันนี้ เครือบริษัทนานาพรรณ เป็นที่รู้จักในนามของผู้นำเข้าและส่งออก พืชผลการเกษตรรายสำคัญของประเทศไทย มีสินค้าหลักประเภท ถั่ว ข้าวโพด ข้าว และธัญพืชอื่นๆ ครอบคลุมทุกๆ ความต้องการของผู้บริโภคโดยสามารถแบ่งเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ กลุ่มอาหารคนและกลุ่มอาหารสัตว์ ซึ่งล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เครือบริษัทนานาพรรณ นำมาปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล พร้อมด้วยการวิจัยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทำให้ เครือบริษัทนานาพรรณ เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เครือบริษัทนานาพรรณ

กลุ่มบริษัท

เครือบริษัทนานาพรรณ ก่อเกิดจากการเล็งเห็นความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมต้องการขยายฐานการผลิตให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันประกอบไปด้วย

บริษัท นานาพรรณ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ดำเนินธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครอบคลุมเกือบทุกประเภท ในรูปแบบของการขายส่ง โดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ

บริษัท นานาพรรณ อกรี-เทรด จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบคุณภาพให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารสัตว์ และใช้ผสมในสูตรอาหารของฟาร์มปศุสัตว์ทั่วประเทศไทย

บริษัท นานาพรรณ ซีด แอนท์ เกรน จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและส่งออกข้าวหอมมะลิในรูปแบบของการค้าปลีกไปยังตลาดต่างประเทศทั่วโลก

บริษัท ธัญญทิพย์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกประเภท โดยมุ่งเน้นตลาดภายในประเทศ

01 KNOWHOW

01 KNOWHOW

นวัฒกรรม และ เทคโนโลยี
จากประสบการณ์ที่ยาวนานในธุรกิจการส่งออก ทำให้เกิดเป็นความรู้ความชำนาญและเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง โดยได้นำสิ่งเหล่านี้มาปรับปรุงพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล จนสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังกลุ่มประเทศเอเชียและยุโรป
02 TECHNOLOGY

02 TECHNOLOGY

นวัฒกรรม และ เทคโนโลยี
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการผลิต วิจัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ สะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน เพื่อสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า
03 RESEARCH & DEVELOPMENT

03 RESEARCH & DEVELOPMENT

นวัฒกรรม และ เทคโนโลยี
บริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับสถาบันชั้นนำและหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังทำควบคู่ไปกับการทดสอบสินค้า (QC) โดยบริษัทฯ มีห้องทดลองที่พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์เพื่อทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตรวจวัดค่าต่างๆ ให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานเสมอ
04 REUSE

04 REUSE

นวัฒกรรม และ เทคโนโลยี
บริษัทฯ คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จึงมีการนำทุกส่วนของวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ให้เสียเปล่า อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดมลภาวะที่จะเกิดกับสภาพแวดล้อมด้วยการพัฒนาใช้ระบบชีวะมวล
05 LOGISTIC

05 LOGISTIC

นวัฒกรรม และ เทคโนโลยี
บริษัทฯ ได้มีการวางระบบการขนส่งอย่างครอบคลุม ด้วยจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศทำให้สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วฉับไว พร้อมระบบ GPS ที่จะสามารถตรวจสอบตำแหน่งของรถขนส่ง ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้สินค้าถูกต้อง ตรงเวลา อย่างแน่นอน
ผลิตภัณฑ์

คุณภาพ

เครือบริษัทนานาพรรณ สามารถจัดหาวัตถุดิบคุณภาพได้หลากหลาย ชนิดจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานอีกทั้งยังให้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากทั้งในและต่างประเทศ ที่ผ่านการคัดสรร การค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีพร้อมแก่การจำหน่ายหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยได้จำแนก ผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 : ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค

รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์

คุณภาพ

เครือบริษัทนานาพรรณ สามารถจัดหาวัตถุดิบคุณภาพได้หลากหลาย ชนิดจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานอีกทั้งยังให้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากทั้งในและต่างประเทศ ที่ผ่านการคัดสรร การค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีพร้อมแก่การจำหน่ายหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยได้จำแนก ผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 2 : ผลิตภัณฑ์เพื่อการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์

รายละเอียด

วิสัยทัศน์

จากวันนั้นจนวันนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีของการดำเนินธุรกิจอยู่เคียงคู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน วันเวลาได้พิสูจน์ถึง ความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเราในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทั่วทุกมุมโลก ในอนาคตข้างหน้าเราจะยังคงเป็นผู้นำด้านการนำเข้าและส่งออกพืชผลการเกษตรรายสำคัญของประเทศไทย และยังคงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป