ภูมิปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี ตลอดจนการค้นคว้าวิจัย ถูกผนวกรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน

01

KNOWHOW

จากประสบการณ์ที่ยาวนานในธุรกิจการส่งออก ทำให้เกิดเป็นความรู้ ความชำนาญและเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง โดยได้นำสิ่งเหล่านี้มาปรับปรุงพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลจนสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังกลุ่มประเทศเอเชียและยุโรป

02

TECHNOLOGY

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการผลิต วิจัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ สะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน เพื่อสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า

03

RESEARCH & DEVELOPMENT

บริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับสถาบันชั้นนำและหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังทำควบคู่ไปกับการทดสอบสินค้า (QC) โดยบริษัทฯ มีห้องทดลองที่พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์เพื่อทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตรวจวัดค่าต่างๆ ให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานเสมอ

02

REUSE

บริษัทฯ คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จึงมีการนำทุกส่วนของวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ให้เสียเปล่า อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดมลภาวะที่จะเกิดกับสภาพแวดล้อมด้วยการพัฒนาใช้ระบบชีวะมวล

05

LOGISTIC

บริษัทฯ ได้มีการวางระบบการขนส่งอย่างครอบคลุม ด้วยจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศทำให้สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วฉับไว พร้อมระบบ GPS ที่จะสามารถตรวจสอบตำแหน่งของรถขนส่งทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้สินค้าถูกต้อง ตรงเวลา อย่างแน่นอน

วิสัยทัศน์

จากวันนั้นจนวันนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีของการดำเนินธุรกิจอยู่เคียงคู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน วันเวลาได้พิสูจน์ถึง ความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเราในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทั่วทุกมุมโลก ในอนาคตข้างหน้าเราจะยังคงเป็นผู้นำด้านการนำเข้าและส่งออกพืชผลการเกษตรรายสำคัญของประเทศไทย และยังคงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป